all india rank class 10 2023 

Rushil Kumar  99.8%

Annanya Karthik  99.8%

Shreya Upadhya  99.8%

Advay Sardesai  99.8%

Yash Manish Bhasein  99.8%

Tanay Sushil Shah  99.8%

Hiya Sanghavi  99.8%

Avishi Singh 99.8% 

Visit More Update Join Telegram & Whatsapp